نمایش دکتردوال پا درپلاتوآفتاب به روی صحنه می رود

نمایش دکتردوال پا ،تولیدگروه نمایش تیگار، نویسندگی وکارگردانی مهران محمودزاده 

ازتاریخ 5الی 13 خرداد1401 درپلاتوآفتاب بندرعباس به روی صحنه می رود دراین نمایش 

ابراهیم لشکری،سمانه افشاری،زهره جوزری،سعید حسن زاده،جواد انصاری به ایفای نقش

می پردازد.

خلاصه داستان نمایش دوال پا:

داستان انسانهایی است که شب ها در اسکله ای متروک جمع می شوند و منتظر« دوال پا » می مانند تا به آنها بازی جدیدی یاد دهد...

جهت تهیه بلیت ایتترنتی  :www.belitbnd.com