سامانه بلیت بی ان دی رونمایی شد

 فعالیت سامانه بلیت بی ان دی ( belitbnd) با فروش بلیت نمایش هملت پشت کوهی شروع شد.

 سامانه بلیت belitbnd باهدف کمک به فروش بلیت رویدادهای فرهنگی وهنری درزمینه تئاتر،سینما،کنسرت وهمایش درجهت دسترسی آسان برای مخاطبان وعلاقمندان برنامه های فرهنگی هنری راه اندازی شده است.

نمایش هملت پشت کوهی به نویسندگی ابراهیم پشت کوهی از18دی الی 4بهمن درپلاتوآفتاب به روی صحنه می رود.علاقمندان می توانندازطریق سامانه belitbnd.com تهیه نمایند.